Index of /torokz/9A/10 probaerettsegi informatikabol - Kozepszint - irasbeli c. konyv (CD melleklete)